"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Ogłoszenia

29 maja 2019 22:51 | Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika sekretariatu - referenta

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzuchowie

 

1. Miejsce pracy:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzuchowie

    44-285 Rzuchów, ul. K. Miarki 8

 

2. Wymiar czasu pracy: cały etat

 

3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

 

4. Wymagania niezbędne:

 

1)    wykształcenie wyższe zawodowe lub średnie ekonomiczne,

2)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarki – referenta,

3)    umiejętność pracy w zespole,

4)    posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

5)    znajomość podstawowych aktów prawnych i rozporządzeń związanych z funkcjonowaniem szkoły i przedszkola,

6)    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

7)    znajomość obsługi programów:  Word, Excel, Power Point,

8)    terminowość, rzetelność i odpowiedzialność za realizację zadań,

9)    komunikatywność i wysoka kultura osobista,

10) dyspozycyjność,

 

5. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku pracownika sekretariatu:

1)  prowadzenie sekretariatu szkoły

2)  sporządzanie sprawozdań finansowych, GUS, wprowadzanie danych do

Systemu Informacji Oświatowej, wprowadzanie danych do i - arkusza,

3)  prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji przebiegu nauczania

4)  formułowanie pism urzędowych,

5)  rejestrowanie faktur, zamówień, umów

6)   wydawanie zaświadczeń,

7)   wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki, zleconych przez dyrektora.

6. Wymagane dokumenty:

1)  życiorys – CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

2)  kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie potwierdzone własnoręcznym podpisem,

4) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną przekazaną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  zwanego RODO załączona do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

 1. osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie, ul. K. Miarki 8,
 2. pocztą na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie ul. K. Miarki 8, 44-285 Rzuchów z dopiskiem: Nabór na stanowisko referenta w terminie do dnia 14 czerwca 2019r.  r. do godz. 14.30.

Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty (list motywacyjny oraz życiorys) powinny być opatrzone klauzulą zgody:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych kontaktowych w postaci nr telefonu, adresu e-mail zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8, 44-285 Rzuchów

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8, 44-285 Rzuchów
 2. ADO wyznaczył osobę do kontaktu, która jest dostępna pod adresem mailowym: iod@kornowac.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji  przyszłych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji  przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie pod nr tel. 32 430 10 15. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pani Wanda Knura – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

Przeczytano: 530 razy. Wydrukuj|Do góry

Nie truj sąsiada
DBI 2020