| | | AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Projekt „Klucz do sukcesu - akademia rozwoju ucznia ZSP Rzuchów”

efs_kolorjpg [400x38] 


Informujemy, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020  rozpoczynamy nabór na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „„Klucz do sukcesu - akademia rozwoju ucznia ZSP Rzuchów”. Szczegółowe informacje na temat zajęć i procedury rekrutacji poniżej.


„Klucz do sukcesu - akademia rozwoju ucznia ZSP Rzuchów”

Czas realizacji: 01.09.2018 r. – 31.12.2019 r. 

 

Wartość projektu: 222 446,63 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 200 201,97 zł

 

Projekt "Klucz do sukcesu – akademia rozwoju ucznia ZSP Rzuchów", którego celem jest wsparcie małej, wiejskiej szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem skierowany jest do 57 uczniów (30 dziewcząt i 27 chłopców) ZSP w Rzuchowie, przejawiających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz przekraczających dwa pierwsze progi edukacyjne. W ramach realizacji projektu uczniowie młodsi skorzystają z dodatkowych zajęć psychoedukacyjnych oraz stymulujących ich wszechstronny rozwój m.in. sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uzyskają kompleksowe wsparcie w ramach dodatkowych zajęć uzupełniających ofertę szkoły. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeden nauczyciel ukończy studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Projekt realizowany będzie od 01.09.2018 do 31.12.2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie – Gmina Kornowac.

 

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Uczniowie

Etap 1 - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspierające uczniów mających problem
z opanowaniem treści programowych dla uczniów klas 1

Etap 1 - Zajęcia ogólnorozwojowe, stymulujące procesy poznawcze dla uczniów klas 1

Etap 1 - Zajęcia usprawniające motorykę - zajęcia manualne dla uczniów klas 1

 

Etap 1 - Zajęcia logopedyczne korygujące wady wymowy dla uczniów klas 1

 

Etap 1 - Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne z wyłączeniem tematyki
programowania, wspomagające koordynację wzrokowo – ruchową dla uczniów klas 1

Etap 2 - Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci "Jak skutecznie rozwijać swoje zdolności?" dla uczniów klas 4

Etap 2 - warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci "Techniki uczenia się i zapamiętywania, trening pamięci" dla uczniów klas 4

Etap 2 - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki wspierające uczniów mających problem z opanowaniem treści programowych dla uczniów klas 4

Etap 2 - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego wspierające uczniów mających problem z porozumiewaniem się w języku obcym dla uczniów klas 4

Etap 2 - Zajęcia korygujące wady postawy dla uczniów klas 4

 

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne indywidualizujące pracę z uczniem z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie z trudnościami w uczeniu się

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i komunikacyjne – uczniowie
z trudnościami w uczeniu się

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci: " Jak radzić sobie z emocjami?" - uczniowie
z trudnościami w uczeniu się

Dodatkowe zajęcia rozwijające podstawowe kompetencje – uczeń zdolny – część przyrodnicza

Dodatkowe zajęcia rozwijające podstawowe kompetencje – uczeń zdolny – część eksperymentalna (fizyczno-chemiczna)

Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje językowe – uczeń zdolny - język niemiecki

Nauczyciele

Szkolenie dla nauczycieli " Dziecko z zespołem Aspergera w szkole"

 

Szkolenie dla nauczycieli " Indywidualne style uczenia

- jak pomóc uczniom w uczeniu się"

Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

 

Szkolenie dla nauczycieli "Wyjątkowe dziecko w szkole"

 

 

Wsparcie skierowane jest do 57 uczniów oraz 9 nauczycieli ZSP w Rzuchowie. Jednostka zlokalizowana jest na obszarze wiejskim w gminie Kornowac. Jest najmniejszą w gminie placówką oświatową. Szkoła kształci 91 uczniów (dane UG stan na 27.12.2017) w oddziałach o strukturze klas I-VI.

 

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Rzuchowie.

Na początku projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, na którym przedstawione zostaną założenia projektu, jego cele i rezultaty. Ponadto wszelkie informacje nt. projektu zostaną omówione podczas zebrań z rodzicami i umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz tablicach ogłoszeniowych. Rekrutacja będzie oparta na zasadach i politykach równych szans, równości płci i równego dostępu. Chętni do udziału w projekcie po zapoznaniu się z regulaminem złożą w Biurze Projektu deklarację podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych. O wyborze uczestników decydować będzie:

A. zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno-wyrównawcze: U posiadający rekomendację specjalisty, orzeczenie/opinia PPP, rekomendacja nauczyciela przedmiotu, braki edukacyjne; uczniowie skierowani na badania/w trakcie badań.

B. zajęcia dodatkowe: uczniowie wykazujący uzdolnienia bądź dobre wyniki w nauce, śr. ocen z przedmiotu od 4,5 w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje uczniów m.in. umiejętność samodzielnej pracy, udział w olimpiadach i konkursach (na podstawie opinii nauczyciela danego przedmiotu).

Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu.


  formularz_zgloszeniowy__nauczyciel.pdf 

  formularz_zgloszeniowy__uczen.pdf

  zalacznik_nr_1.pdf

  zalacznik_nr_1

DBI
Nie truj sąsiada