AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Projekt "Rozwój edukacji - rozwój pokolenia - przyszłość gminy Kornowac”

Zespół  Szkolno  - Przedszkolny w Rzuchowie rozpoczyna od 1 września 2014 r. realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Rozwój edukacji – rozwój pokolenia – przyszłość gminy Kornowac” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  uczniowie klas IV-VI SP mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego oraz zajęciach rozwijających zainteresowania dla uczniów uzdolnionych przyrodniczo, językowo (j. angielski i j. niemiecki) oraz  informatycznie. Wybrani uczniowie ze zdiagnozowanymi problemami wad wymowy uzyskają wsparcie z zakresu terapii logopedycznej oraz zajęcia dodatkowe – nauka pływania. Zaplanowano też spotkania ze specjalistą pedagogiem w ramach zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  Zajęcia rozpoczynają się  będą realizowane przez cały rok szkolny 2014/2015. Wsparciem w formie zajęć w całym okresie trwania projektu zostanie objętych 31 uczniów ( 19 dziewcząt i 12 chłopców) kl. IV-VI z Gminy Kornowac.

Realizując projekt Szkoła pozyskała bogate wyposażenie w postaci pomocy dydaktycznych:  tablice interaktywne, projektory i komputery oraz materiały, akcesoria i książki  do zajęć
i  materiały piśmiennicze do wykorzystania w trakcie zajęć.  

Wartość całkowita projektu wynosi 110 455,00 zł, natomiast dofinansowanie 93 886,75 zł.

covid
DBI
Nie truj sąsiada