"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Świetlica szkolna

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

PIĄTEK

7.00 - 8.00

 

 -

7.00 – 8.00

7.00 – 7.40

7.00 – 7.40

8.00 – 8.45


 -

11.50 – 12.35

 

8.55 – 9.40

8.55 – 9.40

 

 -

12.45 – 13.30

 

9.50 - 10.35

12.45 - 13.30

 

 -     12.45 - 13.30

 

Informacja dla rodziców

Opieka nad uczniami w pozostałych godzinach jest sprawowana podczas realizacji kół zainteresowań: plastycznego, sportowego, PCK, „Sprawne rączki”, prozdrowotnego, biblijno – liturgicznego.

 


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZUCHOWIE

Regulamin zawiera:

-          cele i zadania świetlicy

-          założenia organizacyjne

-          prawa i obowiązki wychowanka

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły, zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom po zajęciach szkolnych, a jej głównym celem jest wspieranie pracy szkoły w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów.

 

ZADANIA ŚWIETLICY:

 

 1. Zapewnienie uczniom opieki po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i stworzenie właściwych warunków do nauki i spędzania czasu wolnego.
 2. Organizowanie zespołowej nauki, wyrównywanie szans edukacyjnych, indywidualna pomoc uczniom z trudnościami dydaktycznymi.
 3. Kształtowanie właściwej postawy i nawyków kulturalnego zachowania się w szkole, w domu i środowisku.
 4. Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody.
 5. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie, postaw patriotycznych.
 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 7. Kształtowanie nawyków higieny, czystości oraz poszanowania zdrowia.
 8. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć czytelniczych.
 9. Wdrażanie zasad współżycia i współdziałania w grupie.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

 1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie którzy nie mają zapewnionej opieki
  w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, w tym oczekujący na rozpoczęcie zajęć lub na powrót do domu oraz którzy nie uczestniczą w lekcjach religii.
 2. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka, w której podaje aktualne dane dziecka.
 3. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.
 4. Wychowawca świetlicy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione.
 5. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły (wyjście do domu, do autobusu, do sklepu) w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej).
 6. Dziecko zapisane do świetlicy może być odebrane tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione w karcie zgłoszenia.
 7. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach zobowiązani są powiadomić o tym fakcie opiekuna świetlicy.
 8. Dziecko przekazywane jest rodzicowi (opiekunowi) osobiście przez wychowawcę świetlicy.
 9. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego, wychowawczo- dydaktycznego planu pracy.
 10. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć świetlicowych.
 11. W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice zapoznają się i akceptują regulamin świetlicy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

 

Uczniowi korzystający ze świetlicy szkolnej mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji.
 2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez wychowawcę świetlicy.
 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych.
 4. Opieki wychowawczej i życzliwego traktowania.

Uczniowie korzystające ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Kulturalnego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
 2. Dbania o czystość, ład i porządek w świetlicy.
 3. Poszanowania sprzętu świetlicy.
 4. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.

 


      

                                                          

 

                                                    

DBI