AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie
"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej". Janusz Korczak

Projekt "Aktywny rozwój każdego dziecka w Gminie Kornowac, szansą na przyszłość"

 

PROGRAM DZIAŁAŃ DLA SP W RZUCHOWIE

 

    W literaturze pedagogicznej i psychologicznej niemało miejsca poświęca się zagadnieniom problemom dzieci z trudnościami w nauce oraz mającym nieprawidłową postawę ciała.    Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności-czytania,pisania, mówienia- służących zdobywaniu wiedzy jest jednym z głównych celów kształcenia młodego pokolenia. Brak opanowania podstawowych umiejętności będzie miało negatywne skutki i wpłynie niekorzystnie na dalszy rozwój i  kształcenie jednostki. .Spowoduje tym samym, że uczeń nie będzie w stanie osiągnąć takich wyników, które umożliwią mu dalszą edukację w kolejnych etapach kształcenia.

      Trudności w nauce i wynikające z tego nipowodzenia, to nie tylko przykrość dla samego ucznia, czy problem dla rodziny.Niepowodzenia nierzadko wpływają  niprawidłowo na rozwój jednostki, jego psychikę, zaangażowanie, motywację, obraz samego siebie, co w rezultacie prowadzi do poważnych konsekwencji natury społecznej.

      Nauczanie zintegrowane jest  skarbnicą takich wiadomości i umiejętności, z której dziecko czerpie informacje konieczne do dalszego kształcenia  i rozwoju.

     W każdej klasie szkolnej można zaobserwować  różnice zarówno w sposobie, jak i wynikach uczenia się dzieci.Przyczyn tego stanu rzeczy jest sporo. Dlatego konieczne jest, aby dziecko napotykające na niepowodzenia otrzymało fachową pomoc, potrafiło uwierzyć we własne możliwości i nie było w tym osamotnione.

     Kolejny problem, to wzrastający procent dzieci z wadami postawy i wynikająca z tego konieczność podjęcia szybkich działań w dziedzinie gimnastyki korekcyjnej.

      Nieustanne, bardzo szybkie tempo życia, zmiany, jakie zachodzą w otaczającym środowisku odbijają się niekorzystnie na młodym pokoleniu. Mała i ograniczona aktywność fizyczna na rzecz siedzącego trybu życia, zbyt ciężkie i nie zawsze właściwie noszone tornistry oraz nieprawidłowa dieta, to tylko jedne z niektórych czynników prowadzących do coraz większej liczby dzieci z poważnymi wadami postawy.

      Można temu zapobiec stwarzając odpowiednie działania prewencyjne przynoszące korzystne efekty i oczekiwane rezultaty.

      Mając na uwadze dobro dziecka w pierwszym etapie kształcenia, jego prawidłowy rozwój intelektualny, fizyczny oraz społeczno- moralny,  w SP w Rzuchowie podjęto działania nad opracowaniem i zbudowaniem odpowiedniego programu na użytek nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej, biorących udział w projekcie unijnym.

OGÓLNY CEL EDUKACYJNY

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację nauczania dzieci klas I-III,
 • zwiększenie szans edukacyjnych,
 • poprawa wyników w nauce,
 • doskonalenie techniki czytania i pisania,
 • niwelowanie wad postawy

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • wzrost płynności czytania połączony ze wzrostem stopnia rozumienia treści,
 • osiąganie poprawy czytelnego pisania poprzez wspomagające ćwiczenia grafomotoryczne,
 • zwiększenie możliwości percepcyjno- poznawczych,
 • wzrost motywacji do nauki,
 • wzrost koncentracji uwagi, orientacji przestrzennej,
 • skorygowanie wad postawy , przeciwdziałanie ich pogłębianiu się,
 • ukształtowanie nawyków niezbędnych do przeciwdziałania się tym wadom,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • ukształtowanie postaw interpersonalnych,
 • zmniejszenie stopnia frustracji w podejmowanych działaniach,
 • doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe i sprzęt do prowadzenia zajęć w przyszłości.

 

PLANOWANIE ZAJĘĆ

 

       Podstawą działania w organizowaniu pomocy dzieciom z trudnościami w nauce i wadami postawy powinno być:

 • wczesne wykrywanie nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych,
 • identyfikacja ucznia z trudnościami szkolnymi i nieprawidłowym rozwojem dotyczącym właściwej postawy,
 • zapobieganie trudnościom szkolnym nieprawidłowościom rozwojowym dotyczącym właściwej postawy,
 • wyrównywanie braków i zaburzeń.

 

FORMY POMOCY DZIECKU ZE STRONY NAUCZYCIELA

1) Obserwacja pracy i postępów ucznia.

2) Rzetelna znajomość dziecka, sytuacji rodzinnej.

3) Indywidualizacja pracy z dzieckiem.

4) Systematyczny i stały kontakt z domem rodzinnym.

5) Stały kontakt z pedagogiem szkolnym i PPP.

 

    Właściwa pomoc pedagogiczna jest podporządkowana i wymaga stosowania odpowiednich zasad działania jakimi powinien kierować się nauczyciel,aby realizować zamierzone zadania i cele.Zasady pomocy pedagogicznej powinny uwzględniać specyfikę pracy z dzieckiem o :

-    nieharmonijnym rozwoju,

-    warunki rozwojowe,

-    możliwości poznawcze i potrzeby dziecka.

 

Zasady pracy z dzieckiem na zajęciach:

a) Indywidualizacji-dostosowanie przebiegu zajęć do rodzaju, zakresu i stopnia nasilenia zaburzeń, jakie występują u ucznia.

b) Stawiania zadań dostosowanych do możliwości dziecka; zapewnienie warunków do wykonywania zadań, wybór odpowiednich zadań.

c) Zasada przystępności, stopniowania trudności.odpowiedzialne przechodzenie od zadań łatwych do trudniejszych (wg możliwości ucznia).

d) Zasada utrwalania danej umiejętności przy rozłożeniu jej w czasie- dostosowanie trwania ćwiczeń i zadań do możliwości dziecka.

e) Zasada trwałości osiągnięć i umiejętności korzystania z nich  i dalszego doskonalenia.

f) Zasada systematyczności i aktywnego udziału dziecka w zajęciach.

g) Zasada gruntownej znajomości dziecka i przychodzenia mu ze specjalistyczną pomocą.

h) Zasada korekcji zaburzeń- ćwiczenia funkcji najsłabiej rozwiniętych i tych umiejętności, w których pojawiają się najpoważniejsze trudności.

i) Zasada kompensacji zaburzeń- łączenie ćwiczeń funkcji z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych.

j) Zasada systematyczności-dotyczy systematyczności i częstotliwości ćwiczeń korekcyjnych.

k) Zasada ciągłości odziaływania - działania usprawniające powinny towarzyszyć zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

     Prezentowany projekt został opracowany dla uczniów SP w Rzuchowie- klas I-III- mających trudności w nauce oraz uczniów z wadami postawy.Program zapewnia organizację dodatkowych zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci poprzez stworzenie odpowiedniej bazy edukacyjnej.

    Praca wyrównawcza będzie prowadzona w trzech grupach, o różnej liczbie uczestników ( kl.I -   ucz., kl. II- 3 ucz. , kl. III-   ucz.) oraz na zajęciach gimnastyki korekcyjnej (12 ucz.). Łączna liczba wszystkich uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie wynosi      uczniów.

   Grupy zostały dobrane według :

- stwierdzonych trudności w nauce (diagnoza),

- obserwacji wychowawcy klasy,

- badania lekarskiego.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAJĘCIA  NA  BASENIE

 

 

 

 

Zajęcia odbywały się od 28.10.2011 do 16.12.2011; w trakcie wyjazdów na basen uczestniczyło 12 uczniów z kl. 1,2,3 Szkoły Podstawowej w Rzuchowie,

Prowadzone zajęcia podniosły umiejętności pływackie każdego uczestnika grupy, wpłynęły zachęcająco do korzystania z pływalni, poprawiły kondycję, pokazały jak można dbać o swoje zdrowie.

Zajęcia doskonaliły pracę nóg i rąk do stylu grzbietowego i dowolnego oraz nauczyły prostych skoków na nogi. Podczas zajęć dzieci mogły korzystać ze sprzętu typu makarony, piłki, deseczki, gumowe krążki.

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE kl. II

Zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji odbywają  się w grupie uczniów 8 - 9 letnich (klasa II).

Tematyka zajęć jest prowadzona zgodnie z indywidualnym programem nauczyciela prowadzącego, z wykorzystaniem zaplanowanych metod pracy oraz dotychczasowo  zakupionych środków dydaktycznych (m. in. domina, puzzle, karty pracy, gry, układanki).

 

 

GIMNASTYKA  KOREKCYJNA

Gimnastyka korekcyjna prowadzona w 2 grupach :

a) zajęcia korygujące wadę postawy :

Łącznie na zajęcia uczęszcza 12 uczniów z kl. I - III   (5 chłopców z klasy  II i III oraz   7 dziewczynek z klas  I , II , III )

Obecnie prowadzi się ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu odcinka piersiowego i lędźwiowego ,uczy się  prawidłowego  oddychania w czasie ćwiczeń oddechowych.

b) zajęcia korygujące płaskostopie :

W trakcie zajęć  kształtujemy przyjmowanie prawidłowej postawy skorygowanej z poprawnym ustawieniem  stopy oraz  zwiększenie ruchomości w stawach .

 

 

 

Zajęcia  dla uczniów klasy pierwszej  w ramach projektu EFS

 

Podjęte działania i tematyka zajęć,  mają  na celu usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych, głównie doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej.

 

 

covid
DBI
Nie truj sąsiada